Loodusained Suure-Jaani Gümnaasiumis

06 aprill 2010

Ajaveebid loodusest

Putukad http://sjgputukad.blogspot.com/
Linnud http://linnublogi.blogspot.com/

15 oktoober 2009

Koolitajate atesteerimine, õppematerjalid

Mõningad e-õppematerjalid, koostas Ly Valdmaa
Harjutustestid põhikooli bioloogiast (HotPot)
Testid (toiduahelad)(HotPot)- VI klassi loodusõpetus
Tunne puid (HotPot)
Veeloomad (HotPot)

Esitlused
Mendeli sõltumatu lahknemise seadus
Silmapete
Kloonimine
Viljad

Ajaveebid
Loodusained Suure-Jaani Gümnaasiumis- uuemad
Loodusained Suure-Jaani Gümnaasiumis- vanemad
Üks kask meil kasvab õues
6ab klassi kroonika

Sildid:

13 oktoober 2009

Koolitajate atesteerimine, kursused

On välja kuulutatud Tiigrihüppe koolitajate atesteerimine-arenguvestlus.
Suure-Jaani Gümnaasium on üks koolituskeskutest ja koolitajaks Ly Valdmaa.
Et olla hea koolitaja, peab ise osalema erinevatel koolitustel.
Viimase 3 aasta olulisemad koolitused:
eTraining "Psühholoogiline eneseabi"
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus "Ülesannete koostajate koolitus"
MTÜ Eesti Füüsika Selts "Keskkonnaalane koolitus"
Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskond "Muutused riiklikus õppekavas"
Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskond "Uurimuslik õpe kaasaegse tehnoloogia toetusel loodusteaduste õpetamisel"
Tiigrihüppe Sihtasutus "Digitaalsed õppematerjalid ja autorikaitse, haridustehnoloogia"
RMK Sagadi Looduskool "Õuesõppe koolitus", "Olen osa loodusest"

13 juuni 2009

Loodusainete ainekomisjoni aruanne 2008/09 õppeaasta

Loodusainete ainekomisjoni töö analüüs 2008/2009. õ.-a.

I. Ainekomisjoni koosseis
Tiina Idla- õpetaja metoodik
Rihet Aver- õpetaja
Ene Lust- õpetaja
Ly Valdmaa- õpetaja metoodik
II. Õppeaasta eesmärkide analüüs
Kokkuvõte on koostatud koosolekul väljatoodud mõtete alusel
1. Kujundada säästvat eluviisi (kokkuhoid, taaskasutus, säästlik tarbimine)
Säästva eluviisi kujundamine on toimunud erinevatel tasanditel: õpetaja töö planeerimisel, ainetundides, üritustel, koolimajas. Näiteks elektrienergia säästmine, paberi kokkuhoid, õppematerjalide ratsionaalne kasutamine, klassiruumide tuulutamine vastavalt vajadusele. Laboratoorsete tööde läbiviimine säästliku ainete kasutamisega. Rohelise eluviisi propageerimine õpilaste hulgas, konkreetsete näidete toomine, kuidas saab elada säästvalt ja kokkuhoidlikult. Ainetundides on kasutatud erinevaid digitaalmaterjale nagu “Aita pakend ringlema”, “Asjade isand”, interaktiivne mäng “Rändur Tilk”, energiasäästumäng. On juhendatud ja koostatud uurimistöö elektrienergia tarbimisest koolis.
On selgitatud keskkonnaprobleeme nii geograafias, bioloogias, keemias kui ka füüsikas, mis on otseselt tingitud suurest tarbimisest: kasvuhooneefekti suurenemine, osooniaukude teke, toidu- ja veepuudus, taastumatute loodusvarade lõppemine. On arutletud nimetatud keskkonnaprobleemide lokaalset ja globaalset tähendust.
2. Tegelda sihipäraselt funktsionaalse lugemisoskuse arendamisega (harjutada loodusteaduslikku mõtlemist vajavate ülesannete lahendamist)
Kõik õpetajad tegelesid funktsionaalse lugemisoskuse arendamisega. Selleks kasutati olemasolevaid ülesandeid, otsiti lisa (näiteks TIMSS ja PISA ülesanded) ja koostati ise. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata probleemide sõnastamisele ja hüpoteeside püstitamisele. See on eriti oluline loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamisel.
3. Jätkata projekte ja muud ühistegevust ainetevaheliseks lõimimiseks
Traditsioonilised projektid jätkusid. “Minu kodukoht”- VI klassi õpilastele (koostöös looduõpetus, eesti keel)
Õuesõppetunnid VIII klassile- toimusid seekord Navesti orundi luidetel koostöös bioloogia, geograafia, füüsika, keemia. Projekti kajastasime ka kohalikus lehes.
“Kodupaiga keskkonnaprobleemid”- V klassile (loodusõpetus)
Lisaks neile oli võimalik osa võtta Viljandi OM projektidest: “Vee- ja kivitund” VI klassile (geograafia, bioloogia, füüsika), “Maastik, asustus ja vesi” V klassile (matemaatika, ajalugu, bioloogia, geograafia)
VI klass osales ka Soomaa projektis.
Üle 10 aasta on kestnud GLOBE projekti tegevused, mida juhib Ly Valdmaa. Sel aastal osales Tanel Voormansik rahvusvahelises laagris Rumeenias ja sügisel oli palutud GLOBE tegevuse eest Ameerika Suursaatkonda vastuvõtule, millest kirjutas ka “Sakala”.
Kõik eelnimetatud projektid pole ainekesksed, vaid põhinevad probleemide lahendamisele või tutvustavad erinevaid loodusprotsesse.
VII klassi õpilased osalesid uurimusliku õppe keskkonnas “Noor teadlane”, kus nad pidid lahendama ülesandeid nii bioloogiast, keemiast kui ka füüsikast. Meie kooli võistkond Ly Valdmaa juhendamisel saavutas vabariigis I koha. Õpikeskkonna ülesandeid tuleb tutvustada ka erinevate ainete õpetajatele.
RMK looduskeskused ja rahvuspargid pakuvad veel tasuta projekte, mis oma sisult vastavad riiklikule õppekavale. Neid projekete tuleb vastavalt võimalustele rohkem kasutada.

IV. Uurimistööde juhendamine, hindamine
Ene Lust juhendas kahte uurimistööd: Villem Voormansiku uurimus „Müratase Suure-Jaani Gümnaasiumis” ja Ragmar Koksi „Järved Suure-Jaani valla territooriumil” ning retsenseeris Sven-Erik Vare uurimistööd.
Ly Valdmaa juhendas Sven-Erik Vare tööd “Suure-Jaani suured tammed” ja retsenseeris kahte tööd.
Rihet Avar juhendas Ragmar Johansoni tööd “Elektri tarbimine koolis” ja retsenseeris kahte tööd.
Tiina Idla seekord ei juhendanud, kuid retsenseeris kahte tööd.
Uurimistöödest oli parim Villem Voormansiku töö, mis vääriks esitlemist mõnel vabariiklikul konkursil.
Loodusainete õpetajad on igal aastal juhendanud mitmeid uurimusi, seda juba üle 10 aasta. On tunda mõningast väsimust ja ideede puudust. Uurimistööde juhendamine on raske ja võtab väga palju aega. Õpetaja peab end kurssi viima teemaga, vastavate eelnevate uurimustega, olemaoleva materjaliga, mis pole alati väga tihedalt seotud õpetatava ainega.

V. Osavõtt olümpiaadidest , võistlustest, konkurssidest.
Geograafia- Ene Lust
Osales 10 õpilast
Parimad
7 .kl. Kadri Johanson II koht
9. kl. Kerttu Pakkonen I koht
Gümnaasium Villem Voormansik I koht, Tanel Voormansik II koht
Kaarditundmise võistlus II koht

Keemia -Tiina Idla
Korraldas ka koolisisese olümpiaadi
Maakondlikul osales 4 õpilast
9. kl. Kerttu Pakkonen I koht
11. kl. Villem Voormansik II koht

Füüsika – Rihet Aver
Osales 2 õpilast
12. kl. Andres Oss V koht
8. kl. Peeter Todoruk VI koht

Bioloogia- Ly Valdmaa
Osales 14 õpilast
7. kl. Anu Kookla I koht
11. kl. Villem Voormansik II koht
Anu Kookla osales ka vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil, kus ta saavutas 14. koha.
VII klassi võistkond osales võistluses “Noor teadlane” ja saavutasid I koha.
Loodusainete olümpiaadide saavutused on väga head. Tuleb tunnustada neid õpetajaid, kes suudavad teha veel nii palju lisatööd tublide õpilastega, et nad on konkurentsivõimelised maakonna eliitkoolide noortega.

VI. Metoodiline töö
Ainekomisjoni liikmed on oma metoodilise töö kohta kirjutanud järgmist:
Tiina Idla
„Metoodilise töö raames olen täitnud kõik endale võetud kohustused.
Osalesin ka 2 päevasel EHL koolitusel Rakveres ning maakondlikul koolitusel Tallinna Veevärgis ning Imavere Piimandusmuuseumis. Enesetäiendamine toimub individuaalprogrammi alusel keemia ja arvuti alal.”
Ene Lust
„Koolitused: 1.Geoloogia teemade õpetamisest põhikoolis ja gümnaasiumis (maht 18 h).
2.Õpetaja eneseanalüüs.
Metoodiliselt täiendan end iseseisvalt.
Kuna oli esimest korda võimalus saada riigieksami sooritajatele lisatund, siis tuli koostada lisatöölehti ja kontrolltöid õppuritele. Koostasin eksamisooritajatele kokkuvõtliku Power Pointi. Koostasin õuesõppe jaoks kaks töölehte: 1) Suure-Jaani järv ja selle ümbruse elustik. 2) Asimuudi, ilmakaarte ja nõlvakalde määramine.
Kasutasin tundide läbiviimisel dataprojektorit. Seda saab kahjuks kasutada ainult pimedal ajal. Sain kursuselt häid õppefilme, kuid klassis puuduvad kõlarid ja seega ei ole mõtet tummfilmi vaadata. Filme oleks hea näidata klassis, antud teema käsitlemise juures, aga mitte minna selleks arvutiklassi. Arvutiklassis käisime riike õppimas Miksikeses oleva programmi alusel.”
Rihet Aver
„Olen sel aastal koostanud umbes 30 praktiliste tööde juhendit põhikoolile- mehaanikast, optikast ja elektriõpetusest. Plaanis on välja anda kogumik „Praktiliste tööde juhendid põhikoolile“. Tulevikus on plaanis välja anda analoogiline kogumik ka gümnaasiumile.”
Ly Valdmaa
„Metoodiline enesetäiendamine on toimunud vastavalt professionaalse arengu vajadustele. Selleks olid: digimaterjalide täiendamine, DigiTiigri koolituste läbiviimine, õppetöö kaasajastamine tänapäevaste vahenditega.
Õppematerjale olen täiendanud ja kohandanud vastavalt muutuvatele vajadustele. Olen teinud tööjuhendeid nii õuesõppeks kui ka tunni klassis läbiviimiseks. VHS videode digitaliseerimist olen katsetanud, kuid pole veel rahuldavate tulemusteni jõudnud. Seda tööd tuleb jätkata. Õppetöös olen kasutanud interaktiivseid mudeleid nii põhikooli õpilastega kui ka gümnaasiumiastmes. Osaleme õpilastega veebipõhistes projektides. 5. klassi õpilased teevad „Tere, kevad” ja 7. klassi õpilased osalevad virtuaalses „Noor teadlane” projektis. Osalesime ka RMK veebipõhises metsaviktoriinis. 8. klassi õpilased on õppekäikudel pildisatnud erinevaid loodusobjekte ja kasutanud neid õppetöös. Olümpiaadide ettevalmistamisel olen kasutanud VIKO keskkonda. Olen katsetanud ka vikide kirjutamist (pbWiki, Wikispaces), kuid õpilastega koos teinud veel pole. 7. ja 8. klassi õpilased on koostanud esitlusi, oleme teinud koostööd arvutiõpetajaga.
Jätkan Tiigrihüppe koolitajana ja olen sel aastal läbi viinud 3 põhikursust Vändra, Juurikaru ja Võhma koolide õpetajatele.
Olen läbinud sel aastal järgmised koolitused:
Tartu Ülikooli koolitus „Muutused riiklikus õppekavas”
Invicta „Koolitajaks olemise rõõm ja valu”
Tiigrihüppe koolitused erinevate öpikeskkondade ja –programmide kasutamiseks (Picasa, Wordpress, PaintNet, ühiskirjutamise vahendid jne)
Kõik koolitused on olnud väga huvitavad ja arendavad.”

Kokkuvõtteks
Kuna iga õpetaja metoodiline enesetäiendamine on toimunud vastavalt tema professionaalse arengu planeerimisele, siis on raske üldistusi teha. Kõik õpetajad on metoodilist tööd teinud vastavalt oma vajadustele ja võimalustele.
Hinnang ainekomisjoni tööle "hea"
Aruande koostas Ly Valdmaa

20 aprill 2008

Geograafiaolümpiaadi vabariiklik voor

18.-20. aprill 2008 toimus Suure-Jaani Gümnaasiumis vabariiklik geograafiaolümpiaad. Olümpiaadi korraldas Ene Lust koostöös TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi korraldava komisjoniga. Kohal oli õpilasi ja õpetajaid üle vabariigi. Kogu olümpiaadi korraldus oli ladus. Olümpiaadist osavõtjatele meeldis väga nii meie kool, Suure-Jaani linn kui ka looduskaunid kohad ümbruses.
Meie kooli õpilastest osales olümpiaadil Minna Räty.
Suur tänu Ene Lustile , kes oli nõus korraldama nii suurt ja tähtsat üritust!

Sildid:

12 aprill 2008

Viljandi maakonna loodusteaduslike uurimistööde konverents

10. aprillil toimus Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis konverents. Kahjuks ei saanud meie kooli loodusteaduslike uurimuste koostajad sellel osaled, sest meil oli just sel päeval uurimistööde kaitsmine.

23 veebruar 2008

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

23. veebruaril toimus Viljandis geograafiaolümpiaad. Suure-Jaani Gümnaasiumist osalesid Minna Räty, Ristjan Johanson, Riivo Viies, Riin subi, Ott Toomsalu, Jane Lohu, Karl-Jürgen Kivi, Eva-Liis Reile, Ragmar Koks, Tanel Voormansik, Villem Voormansik. Väga edukad olid:
Karl-Jürgen Kivi- VIII klass I koht
Villem Voormansik- X klass III koht

Õpilasi juhendas Ene Lust. Tubli töö!

Sildid:

09 veebruar 2008

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

9. veebruaril 2008.a. toimus Viljandis bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Suure-Jaanist osales Kadri Johanson, Maret Saaremets, Marili Luuken, Helena Viies, Karmen Olesk, Kerttu Pakkonen, Kerttu Olesk, Villem Voormansik, Juta Virk, Tanel Voormansik, Marten Saareoks, Harvis Mill.
Edukamad olid:
Kadri Johanson- VI klass I koht
Karmen Olesk- VIII klass III koht
Villem Voormansik- X klass I koht
Juhendas Ly Valdmaa

Sildid:

12 jaanuar 2008

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

12. jaanuaril toimus Viljandis Eesti koolinoorte 55. keemiaolümpiaad. Meil osales 5 õpilast: Kaupo Kuresson, Villem Voormansik, Kerttu Pakkonen, Ave Eerma, Karmen Olesk. Esimese kolme hulka maakonnas tulid:
Kaupo Kuresson- XII klass I koht
Villem Voormansik- X klass II koht
Kerttu Pakkonen- VIII klass II koht
Õpilasi juhendas Tiina Idla. Aitäh talle!

Sildid:

01 oktoober 2007

Minu kodukoht Suure-Jaani

"Minu kodukoht Suure-Jaani" on projekt 6. klassi õpilastele. Koostööd tegid ajaloo, eesti keele, loodusõpetuse, matemaatika, kunstiõpetuse õpetajad. Tutvuti Suure-Jaani järve elustikuga, mõõdeti tammede jämedust, külastati Suure-Jaani kirikut, joonistati ja kirjutati kodupaigast.

Õuesõppepäev

Kaheksandate klasside õpilastel oli õuesõppepäev, mis toimus Navesti orundi luidetel. Päeva viisid läbi Tiina Idla, Ene Lust, Ly Valdmaa ja Rihet Aver. Õpilased määrasid asimuuti, mõõtsid puude kõrgust, õppisid tundma samblikke ja samblaid ning tegid katseid loodusliku veega. Ilm oli väga ilus ja üritus õnnestus täielikult.
Vaata veel pilte

28 august 2007

Õppekäik Ruhnu saarele

22.-24. aug. 2007 külastasid loodusainete õpetajad Ruhnu saart. Tutvuti sealse ajaloo, looduse ja vaatamisväärsustega.


Lisainfo saarest.

Ruhnu valla koduleht

Vikipeedias

Pilte

GLOBE laager Väimelas


8.-10. augustil 2007 toimus GLOBE koolide kokkutulek Väimelas. Meie koolist osalesid Villem Voormansik, Tanel Voormansik, Märt Pentson ja Ly Valdmaa. Kolme päeva jooksul õpiti kaardistamist, tehti veeproove, biomeetriat, ilmavaatlusi, mulla kaeveid. Õpilased töötasid rühmadena. Igal grupil oli oma lähteülesanne. Õpilased valisid ise vastava metoodika ja mõõteriistad probleemi lahendamiseks. Esitlused kanti ette kogu laagrile. Samuti toimusid traditsioonilised GLOBE mängud.

Laager oli väga tore, õpilased töötasid ja puhkasid usinasti, said targemaks ja leidsid palju uusi sõpru.

Pildil töörühm Suure-Jaani Gümnaasiumi, Kääpa Põhikooli ja Tääksi Põhikooli õpilastest.

11 juuni 2007

Õppekäik Viljandi Veevärki

8. juunil käisid 10a klassi õpilased tutvumas Viljandi Veevärgi tööga. Külastati veetöötlusjaama ja reoveepuhastit. Veetöötlusjaamas toimub joogiveeks kasutatava põhjavee puhastamine rauast. Reoveepuhasti koosneb mitmetest settebasseinidest, kus vee puhastamine toimub aktiivmuda abil.


lisainfo Viljandi Veevärgi kodulehelt

30 mai 2007

Ökorebaste maja valmis


Ökorebased ehitasid ja ehitasid, mõtlesid, kogusid materjali ja ehitasid.... ja valmist ta sai kaunikene.
lisainformatsioon

17 mai 2007

Noorte keemikute päev

16. mail toimus meie koolis noorte keemikute päev. Sellel osalesid meie valla põhikoolide õpilased. Üritused korraldas Tiina Idla.
Kildu Põhikoolist oli osavõtjaid 6, Sürgaverest 6, Tääksist 4 ja Olustverest 5. Eelnevalt viidi läbi interneti viktoriin 2 voorus. 3 voor toimus kohapeal noorte keemikute päeval. Sellel voorul tehti katseid ja õpilased pidid ära arvama, mis ainetega oli tegemist. Viktoriinil osalesid 3-liikmelised võistkonnad: "Tääksi", "Olustvere", "Millimallikad", "J.E.M", "Siil", "Keemia", "Spioonitüdrukud", "M.R.T". Kolme vooru lõpptulemusena tuli võitjaks võistkond.
I "M.R.T"- SJG- Harder Kink, Tauri Pihlak, Janno Mikk
II "Siil"- SJG- Allar Joandi, Gert Johanson, Marko Koodres
III- V "Tääksi"- Võistkonna esindaja Risto Reinhold
"Spioonitüdrukud"- SJG- Kerttu Olesk, Kristin Sepp, Piia Sillamäe
"J.E.M"- SJG- Mari Ronimois, Jane Mändsoo, Eva-Liis Reile (asendasid III voorus Merit Tõkke, Helen Linn, Janely Pärtel).
Huvitavaid katseid viisid läbi keemiaringi liikmed X klassisit: Kadri Takk, Marta Särk, Kaisa Fuchs, Andres Oss, Tanel Voormansik, Einar Mahl. Peale õpilaste osalesid külalistena õp. Aime Kuum Kildu PK-st ja Kersti Varblane Sürgavere PK-st. Katsetevahelisel ajal andsid Kaisa ja Marta "head nõu" keemia vallast. Üritus lõppes võitjate autasustamise ja kringli söömisega. Diplomid võitjatele tegi Tanel Voormansik. Kokku osales üritusel 38 õpilast ja õpetajat.
Üritus õnnestus.
Tiina Idla

16 mai 2007

Seikleja metsas15. mail toimus Navesti orundi luidetel Vanaõues Viljandi Noorekeskuse poolt organiseeritud üritus "Seikleja". Selles osalesid 5. ja 6. klasside õpilased. Neil tuli läbida 8 kontrollpunkti, kus tuli täita väga erinevaid ülesandeid. Oluline oli meeskonnatöö. Kuigi ilm oli märg ja vihmane, meeldis üritus kõigile. 1. ja2. klassi õpilased osalesid mängus "Otsi Otti".

11 mai 2007

Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2007

10. mail tehti kokkuvõtteid konkursist. Meie koolist oli esitatud kolm tööd:
Tiina Soopa "Sürgavere kool 1921-1990", juhendaja Vello Aleksejev, Endla Reimann
Katri Pindsoo "Konfliktid ja nende lahendamine", juhendaja Aili Umda
Siim Ots "Lindude rõngastamine Sürgavere rõngastusgrupi poolt aastatel 1973-2005", juhendaja Ly Valdmaa, Aarne Ots.
Siim Otsa töö sai SA Archimedese eriauhinna ja Siim sõidab nädalaks 18. rahvusvahelisele loodusuurijate kokkutulekule Sveitsi. Palju õnne!

Üleriigiline GLOBE keskkonnaalaste uurimistööde konverents

4.-5. mail 2007 toimus meie koolis uurimistööde konverents. Lisainformatsioon GLOBE konverents

Meie koolist oli konkursile esitetud kaks tööd:
Mari-Ann Hindriksi töö "Kaksikute meetodist geneetikas" ja Siim Otsa töö "Lindude rõngastamisest Sürgavere rõngastusgrupi poolt". Mõlemi töö juhendajaks oli Ly Valdmaa

03 mai 2007

Osavõtt üleriigilisest geograafiaolümpiaadist

Meie koolist osales vabariiklikul olümpiaadil ainult üks õpilane- Villem Voormansik. Villem saavutas üleriigilisel geograafiaolümpiaadil 6. koha. Villemit õpetas ja juhendas Ene Lust.
Vaata